YNETMELK -                                    
 
 
 

YABANCI DLLER  YNETMEL :

Sakarya niversitesi Yabanc Diller Ve Hazrlk Snf

Eitim-retim ve Snav Ynetmelii

(24/02/2014 gn ve 28923 sayl R.Gde yaymlanmtr.)

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

 

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Sakarya niversitesinin zorunlu ve istee bal yabanc diller hazrlk snflarnda yrtlecek eitim-retim programlarnn amalar, uygulanmas, snavlar ile ortak zorunlu yabanc dil derslerinin eitim-retim ve snavlarnda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Sakarya niversitesi zorunlu ve istee bal yabanc diller hazrlk snflarnda yrtlecek eitim-retimin amalarna, uygulanmasna, snavlarna, ortak zorunlu yabanc dil derslerinin eitim-retim ve snavlarnda uygulanacak usul ve esaslara ilikin hkmleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi ile 14 nc ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

 

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Hazrlk Snf: niversitenin Yabanc Diller Hazrlk Snflarn,

b) lgili Faklte birimleri: Yabanc dil hazrlk snflarn bir Faklte ats altnda organize eden ve kendi blmnn rencilerine yabanc dil hazrlk eitimi veren birimleri,

c) stee Bal Yabanc Dil Hazrlk Snf: Sakarya niversitesinde eitim dili Trke olan ancak kendi istekleri ile yabanc dil renmek isteyen renciler iin dzenlenen yabanc dil hazrlk snflarn,

) Rektr: Sakarya niversitesi Rektrn,

d) Senato: Sakarya niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Sakarya niversitesini,

f) Yabanc Diller Yksekokulu: Sakarya niversitesi Yabanc Diller Yksekokulunu,

 

g) Zorunlu Yabanc Dil Hazrlk Snf: Sakarya niversitesinde eitimin tamamen bir yabanc dilde yrtld ya da derslerinin %30 orannda bir yabanc dilde yapld programlar iin dzenlenen yabanc dil hazrlk snflarn,ifade eder.

KNC BLM

Yabanc Diller Hazrlk Eitim ve retimine likin Esaslar

 

Yabanc dil hazrlk eitim-retimi

MADDE 5 (1) Yabanc dil hazrlk eitim-retimi; rencilere yabanc dilde okuduunu ve duyduunu kavrayabilme, yazl ve szl olarak kendilerini kltrel ve sosyal hayatta yeterince ifade edebilme becerisini kazandrmak zere, Avrupa Ortak Dil Referans (CEFR) erevesinde verilir.

(2) Yabanc Dil Hazrlk eitimi programlar ilgili Faklte birimleri ve Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan dzenlenir. Hazrlk Snflar akademik takvimi ilgili faklte kurullar ve Yabanc Diller Yksekokulu Mdrlnn nerisi zerine Senatonun onay ile belirlenir ve uygulanr.

(3) Hazrlk snfnda retim yaryl esasna gre yllk yaplr. Bir retim yl iki yaryldan oluur. Haftalk ders saatleri en az yirmi saat olarak dzenlenir. Gerekli hallerde, ilgili birimlerin nerileri ve Rektrlk onay ile Cumartesi ve Pazar gnleri de ders ve snav yaplabilir.

(4) Hazrlk eitimine kayt yaptran renciler iin hazrlk eitimi derslerine devam zorunludur. renci, ngrlen toplam yllk ders saatinin %15ine devam etmemesi halinde devamszlktan kalr. Mazeret ve rapor sreleri devamszlktan saylr. Ancak, salk raporunun heyet raporu olmas durumunda belirtilen sre toplam devamszlktan dlmez.

(5) Devamszlktan kalan renciler yl sonu snavna ve btnleme snavna alnmaz.

(6)  Yabanc dil hazrlk snfna devam etmi ve baaryla tamamlam olan rencilerin transkriptlerinde, yabanc dil hazrlk eitimini baaryla tamamlad belirtilir.

(7) Yabanc dil hazrlk snfna kayt olan renciler, kayt olduklar eitim-retim programlarnn katk payn/renim cretini akademik takvimde belirlenen sreler iinde demek zorundadr.

(8) Hazrlk eitimine kayt yaptran renciler bu sre ierisinde kaytl olduklar eitim-retim programlarndan ders alamazlar.

(9) Yabanc dil hazrlk snflarna misafir veya dinleyici zel renci kabul edilmez.

(10) Hazrlk eitimi-retimi, rencilerin kayt olduklar eitim-retim programlarnn ngrd kanuni eitim-retim sresine dahil deildir.

(11) Yabanc dil hazrlk eitimi sresi en ok iki yldr.

 

NC BLM

Zorunlu Yabanc Dil Hazrlk Eitimine likin Esaslar

 

Kayt

MADDE 6 (1) retim dili tamamen veya en az %30 yabanc dil olan programlarda hazrlk snf uygulamas zorunludur.

(2) niversite tarafndan talep edilen yabanc dil yeterliine sahip olmayan renciler, sz konusu yeterlikleri salayana kadar ilgili nlisans, lisans veya lisansst derslere balayamazlar.

(3) Zorunlu hazrlk eitimi ngrlen rencilerin kayt ilemleri, duyurulan kayt haftas sresince renci leri Daire Bakanl, ilgili birimler ve Yabanc Diller Yksekokulu Mdrl tarafndan yrtlr.

 

Muafiyet

MADDE 7 (1) Zorunlu yabanc dil hazrlk eitimi ngrlen rencilerin hazrlk snfndan muaf saylabilmeleri iin aada saylan artlardan en az birini yerine getirmi olmalar gerekir:

a) retim yl banda niversitenin ilgili birimleri ve Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan yaplan yabanc dil yeterlik snavndan 100 puan zerinden 70 veya st puan alm olmak,

b) Ulusal veya uluslararas geerlilii olan ve aadaki tabloda gsterilen yabanc dil snavlarndan belirtilen puanlar almak,

c) Yabanc Diller Yksekokulu Mdrl tarafndan onaylanmas artyla, uluslararas geerlilii olan merkezi snavlardan CEFR B1 dzeyinde baar gsterdiini belgelemek,

 

) niversitenin veya baka bir niversitenin son iki ylda ilgili yabanc dil hazrlk programna devam etmi ve baaryla tamamlam olmak veya son iki ylda baka bir niversitenin yapt ilgili yabanc dil yeterlik snavn  baarm olmak. Ancak, niversitenin uluslararas dier yksekretim kurumlar ile ortak olarak yrtt lisans ve nlisans program rencileri iin, baka bir niversitenin yapt yeterlik snavn baarm olmak kendilerine muafiyet salamaz.

 

Yeterlik snav

MADDE 8 (1) Yeterlik snavnn uygulamasna ilikin esaslar ilgili birim kurullar ve Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan belirlenir. lgili birimlerin ve Yabanc Diller Yksekokulunun nerisi ve Senato karar ile yeterlik snav iin uluslararas kabul gren snavlardan biri yaptrlabilir. Yeterlik snav iin mazeret snav dzenlenmez.

 

Seviye tespit snav

MADDE 9 (1) Seviye tespit snav, hazrlk eitim-retimine kayt olan rencilerin yabanc dil seviyelerini lmek ve bu deerlendirme sonucunda rencileri ayn seviyeden oluan snflara yerletirebilmek iin yaplr. renciler dzeylerine gre balang, orta ve st dzeylerden oluan gruplara ayrlr.

(2) Bu gruplar kendi iinde farkl gruplara ayrlabilir. lk iki hafta sonunda, ilgili ders sorumlularnn nerisi ile gruplar arasnda transfer yaplabilir. Bu transferde grup deitirmeyen, ancak bulunduu grubun dzeyinin altnda veya stnde kalan rencilerin birinci ara snavndan sonra gerekli grld takdirde grubu deitirilebilir. Hibir deiiklik sadece rencinin talebi ile yaplmaz. Seviye tespit snavna girmeyen rencinin kayd dorudan balang grubuna yaplr. rgn ve ikinci retim rencileri ait olduklar gruplarn ders programna tabi olurlar.

 

Snavlar ve notlar

MADDE 10 (1) Snavlar; ara snavlar, yl sonu snav ve btnleme snavlarndan oluup, yazl, szl veya yazl-szl olarak yaplabilir.

(2) Ara snavlar, her iki dnem de er snav olmak zere toplam 6 snav olarak uygulanr ve bu snavlarn aritmetik ortalamas yl ii snav notu olarak %50 orannda genel baar notuna yanstlr.

(3) Yl sonu snavna, devam zorunluluunu yerine getirmi renciler girebilir. Yl sonu snav yazl ve szl olmak zere iki blmden oluur. Yazl snav sonucu %80, szl snav sonucu %20 oranlaryla yanstlarak yl sonu baar notu hesaplanr. Yl sonu baar notu genel baar notuna %50 orannda yanstlr. renciler yl sonu veya btnleme  snavndan en az 70 puan almak zorundadr.

(4) Devam zorunluluunu yerine getirmemi renciler btnleme snavna alnmaz.

 

 (5) Genel baar notu; yl ii snav notunun %50si ile yl sonu/btnleme snav notunun %50si toplanarak bulunur. Genel baar notunun 100 puan zerinden en az 70 puan olmas gerekir.

 

Snav sonucuna itiraz

MADDE 11 (1) renci, snav sonularnn ilanndan itibaren be i gn iinde ilgili birime yazl olarak bavurarak, snavlarnn deerlendirilmesinde hata yaplp yaplmadna dair inceleme isteyebilir. Bavuru zerine, yaplacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da gr alnarak, gerekli dzeltme yaplr. Bu srenin bitiminden sonra hibir not deiiklii talebi ileme alnmaz.

 

Mazeret snavlar

MADDE 12 (1) rencilerin mazeretleri nedeniyle ara snav, yl sonu snav ve btnleme snavna katlmamas durumunda mazeretli saylmasna Senato tarafndan belirlenen esaslara gre ilgili birim kurulunca, Yabanc Diller Yksekokulunca karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret snav hakk tannan renciler snav haklarn ilgili birim, Yabanc Diller Yksekokulunca belirlenen gn, yer ve saatte kullanr.

(2) Mazeretlere ilikin bavurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen i gn ierisinde yazl olarak ilgili birime, Yabanc Diller Yksekokuluna yaplr. Bu sre getikten sonra yaplan mazeret bavurular hakknda ilem yaplmaz.

 

Baarl ve baarsz renciler

MADDE 13 (1) Zorunlu hazrlk snf ngrlen rencilerden yeterlik snavnda ya da hazrlk snflar yl sonu snavnda baarl olan rencilerin ilgili programlarnn birinci snflarna kayd yaplr. Baarsz renciler, yabanc dil yeterliini salamadan kendi blm derslerini alamazlar.

(2) Baarsz renciler, isterlerse, bir yl sreli olarak (iki yaryl) hazrlk snfn tekrar edebilir ya da yabanc dil bilgilerini kendi imknlaryla gelitirme yolunu seebilir. Kendi imknlar ile geliimlerini tamamlamay seen rencilere her akademik yl banda yaplan Yabanc Dil Yeterlik Snavna girme hakk verilir. lgili rencilerin bu snava girebilmeleri iin ilgili birimlere, Yabanc Diller Yksekokuluna yazl bavuruda bulunmalar zorunludur.

(3) Hazrlk snflar sresince yabanc dil yeterliliini 7 nci maddede belirtilen snavlar araclyla salayan renciler izleyen akademik dnemde (gz ya da bahar) kaytl bulunduu blm/program derslerini alabilir.

(4) Baarsz olan renciler iin Yabanc Dil Hazrlk Snf eitimi iki eitim-retim yln aamaz. Bu durumdaki renciler istedikleri takdirde, niversiteye giri puanlarna gre, talep ettikleri Trke eitim yapan yksekretim kurumlarnn taban puanndan dk olmamak artyla SYM tarafndan istenilen blmlere/programlara yerletirilirler. Sreci renci kendi sorumluluu erevesinde takip eder.

 

DRDNC BLM

stee Bal Yabanc Dil Hazrlk Eitimine likin Esaslar

 

stee bal hazrlk snf kontenjan

MADDE 14 (1) Her eitim-retim yl iin istee bal hazrlk snflarna alnacak rencilerin blmlere gre dalm kayt ilemlerinin balangcndan nce Yabanc Diller Yksekokulunun nerisi zerine Rektrlk onay ile belirlenir. Bir blm iin belirlenen kontenjann %50si dolmaz ise, o blm iin o yl yabanc dil hazrlk program almayabilir ve ilgili blme ait kontenjan dier blmlere aktarlabilir. Konu ile ilgili dzenleme Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan yaplr.

(2) stee bal yabanc dil hazrlk eitimine bavurularn belirlenen kontenjan amas halinde, istekliler ilgili blme ait SYM yerleme puan esas alnarak kontenjan snrlar iinde hazrlk snfna kaydedilir.

 

Bavuru ve kayt

MADDE 15 (1) stee bal yabanc dil hazrlk snflarna bavurular kayt ilemleri srasnda, Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan hazrlanan matbu formlar aracl ile yaplr.

 

Eitim-retim

MADDE 16 (1) stee bal yabanc dil hazrlk snf rencilerine de bu Ynetmelikte belirtilen genel esaslar uygulanr.

(2) stee bal yabanc dil hazrlk snfnda eitim-retim sresi yar yl esasna gre yllk olarak dzenlenir ve toplam bir retim yldr. Bu sre kanuni retim sresine dahil deildir.

(3) stee bal yabanc dil hazrlk snf tekrar edilemez.

(4) stee bal yabanc dil hazrlk snfna kayt olan renci, retimin balamasndan en ge on i gn sonra dileke ile hazrlk snfndan ayrlabilir. Bu sreyi geenler hazrlk snfndan ayrlamazlar.

 

Baarl ve baarsz renciler

MADDE 17 (1) stee bal yabanc dil hazrlk snfn baar ile tamamlayan rencilere Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan baar belgesi verilir.

(2) stee bal yabanc dil hazrlk snfnda baarsz olan renci, kayt yaptrd programa devam edebilir. Bu rencinin, yl sonu veya btnleme snav sonunda genel baar notu 50-69 arasnda ise blmnde okutulan zorunlu yabanc dil eitiminden muaf olur, ancak kayt olduu programda yabanc dilde verilen dersleri alamaz.

 

                                                   BENC BLM

Ortak Zorunlu Yabanc Dil Derslerine likin Esaslar

 

Ortak zorunlu yabanc dil dersleri

MADDE 18 (1) Ortak zorunlu yabanc dil dersleri; niversiteye kayt yaptran rencilerin, 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi gereince almak zorunda olduklar yabanc dil dersleridir.

(2) Ortak zorunlu yabanc dil derslerini verecek retim elemanlar Faklte/Yksekokul ve Meslek Yksekokullarnn talebi zerine Yabanc Diller Yksekokulunca grevlendirilir ve yrtlr.

Ortak zorunlu yabanc dil dersinden muafiyet

MADDE 19 (1) Her yl retim yl banda, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan yabanc dil muafiyet snav yaplr. Bu snavdan 100 puan zerinden 50 ve yukar puan alan renciler, ortak zorunlu yabanc dil dersinden muaf olurlar.

(2) Daha nce baka bir yksekretim kurumundan bu dersleri alm ve baarl olmu renciler de ortak zorunlu yabanc dil dersinden, durumlarn belgelemek artyla, yazl olarak muaf saylma talebinde bulunabilir.

(3) rencinin, ortak zorunlu yabanc dil derslerinden muafiyetine ilikin kararlar, kaytl olduu Faklte/Yksekokul ve Meslek Yksekokulu ynetim kurulu tarafndan verilir.

Baar durumu

MADDE 20 (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sakarya niversitesi Lisans ve nlisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmlerine gre belirlenir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

 

Disiplin

MADDE 21 (1) Yabanc dil hazrlk snf rencilerinin disiplin i ve ilemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Sakarya niversitesi Lisans ve nlisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmleri ve  Senato kararlar uygulanr.

 

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 23 (1) 5/11/2008 tarihli ve 27045 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sakarya niversitesi Yabanc Dil ve Hazrlk Eitim-retim Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

 

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik, 2013-2014 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

 

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sakarya niversitesi Rektr yrtr

 

 

                       SAKARYA NVERSTES -YABANCI DLLER BLM- NGLZCE HAZIRLIK SINIFLARI ESENTEPE  KAMPS ADAPAZARI/ SAKARYA