YÖNETMELİK -                                    
 
 
 

YABANCI DİLLER  YÖNETMELİĞİ :

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

              Amaç

                 MADDE 1-  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

              Kapsam

                 MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.       

Dayanak

                 MADDE 3-  (1) Bu yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Hazırlık Eğitim-Öğretimi

MADDE 4- (1) Hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü, kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak için verilir. Hazırlık sınıflarında yabancı dil İngilizcedir.

(2) Hazırlık eğitimi programları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenir. Hazırlık Sınıfları akademik takvimi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine üniversite senatosunun onayı ile belirlenir ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri en az yirmi saat olarak düzenlenir. Gerekli hallerde, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi ve Rektörlük onayı ile, Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(4) Hazırlık Sınıfının tekrarı yoktur.

(5) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık eğitimi derslerine devam zorunludur. Öğrenci, öngörülen toplam yıllık ders saatinin % 20`sine devam etmemesi halinde devamsızlıktan kalır.

(6) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz. (7)  Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan

öğrencilerin diplomalarına, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı yazılır.

(8) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemek zorundadır.

(9) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarından ders alamazlar.

(10) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.

(11) Hazırlık eğitimi-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü kanuni eğitim-öğretim süresine dahil değildir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esasla

Kayıt

MADDE 5- (1) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin kayıt işlemleri, duyurulan kayıt haftası süresince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür.

Muafiyet

MADDE 6-  (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak,

b) KPDS veya ÜDS sınavından en az 60 puan almak,  bilgisayar tabanlı TOEFL 153 , internet tabanlı TOEFL 53,  IELTS (tüm bileşenlerden) 5.5 veya üstü puan almak, ya da Common European Framework çerçevesinde sınav yapan uluslararası geçerliliği olan ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının onayladığı merkezi sınavlardan B2  düzeyinde başarı göstermiş olmak,

c) Daha önce Üniversitenin veya başka bir üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak, veya başka bir üniversitenin yaptığı yabancı dil yeterlik sınavını  başarmış olmak.

Yeterlik Sınavı

MADDE 7- (1) Yeterlik sınavının uygulamasına ilişkin esaslar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine, Senato kararı ile yeterlik sınavı için uluslararası kabul gören sınavlardan biri yaptırılabilir. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

Seviye Tespit Sınavı

MADDE 8- (1) Seviye tespit sınavı, hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçmek ve bu değerlendirme sonucunda öğrencileri aynı seviyeden oluşan sınıflara yerleştirebilmek için yapılır. Öğrenciler düzeylerine göre başlangıç, orta ve üst düzeylerden oluşan gruplara ayrılır.

(2) Bu gruplar kendi içinde farklı gruplara ayrılabilir. İlk iki hafta sonunda, ilgili ders sorumlularının önerisi ile gruplar arasında transfer yapılabilir. Bu transferde grup değiştirmeyen, ancak bulunduğu grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin birinci ara sınavından sonra gerekli görüldüğü takdirde grubu değiştirilebilir. Hiçbir değişiklik sadece öğrencinin talebi ile yapılmaz. Seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan başlangıç grubuna yapılır.

Sınavlar ve Notlar

MADDE 9- (1) Sınavlar; ara sınavlar, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşup, yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir.

(2) Ara sınavlar, her iki dönem de 3`er sınav olmak üzere toplam 6 sınav olarak uygulanır ve bu sınavların aritmetik ortalaması yıl içi sınav notu olarak % 50 oranında genel başarı notuna yansıtılır.

(3) Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Yıl sonu sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav sonucu % 80, sözlü sınav sonucu % 20 oranlarıyla yansıtılarak yıl sonu başarı notu hesaplanır. Yılsonu başarı notu genel başarı notuna % 50 oranında yansıtılır. Öğrenciler yıl sonu veya bütünleme  sınavından en az 70 puan almak zorundadır.

(4) Bütünleme sınavına devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavı, genel başarı notlarının açıklanmasını takip eden onbeş gün içerisinde yapılır.

(5) Genel başarı notu; yıl içi sınav notunun % 50`si ile yıl sonu / bütünleme sınav notunun % 50`si toplanarak bulunur. Genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

Sınav Sonucuna İtiraz

MADDE 10- (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

Mazeret Sınavları

MADDE 11- (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınav, yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç gün içerisinde yazılı olarak Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

Başarılı ve Başarısız Öğrenciler

MADDE 12- (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden yeterlik sınavında ya da hazırlık sınıfları yıl sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin ilgili programlarının birinci sınıflarına kaydı yapılır.

(2) Zorunlu hazırlık sınıflarının tekrarı yoktur. Başarısız olan öğrenci, hazırlık sınıfını tekrar etmeyip kayıt yaptırdığı programa devam edebilir. Bu öğrencinin, yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda genel başarı notu 50-69 arasında ise bölümünde okutulan zorunlu yabancı dil öğretiminden muaf olur, ancak kayıtlı olduğu programda yabancı dilde verilen dersleri alamaz.

(3) Zorunlu hazırlık öngörülen program öğrencisi, yasal süresi içinde mezun oluncaya kadar her öğretim yılı başında Yabancı Diller Bölümü tarafından açılacak yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadır. Bu sınavda başarılı olamayan yada bu yönetmeliğin 6. maddesi b fıkrasında  belirtilen sınavların birinde başarısını belgeleyemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) İlişik kesme işlemleri öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim birimi tarafından yürütülür ve karara bağlanır.

(5) Hazırlık sınıfını izleyen yıllarda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler, ilan edilen sınav tarihinden bir hafta önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurmak zorundadırlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Kontenjanı

MADDE 13- (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Bir bölüm için belirlenen kontenjanın % 50`si dolmaz ise, o bölüm için o yıl yabancı dil hazırlık programı açılmayabilir ve ilgili bölüme ait kontenjan diğer bölümlere aktarılabilir. Konu ile ilgili düzenleme Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir.

Başvuru ve Kayıt

MADDE 14- (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular kayıt işlemleri sırasında, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan matbuu formlar aracılığı ile yapılır.

Eğitim-Öğretim

MADDE 15-  (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine de, bu yönetmelikte belirtilen genel esaslar uygulanır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarı yıl esasına göre yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre yasal öğretim süresine dahil değildir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfının tekrarı yoktur.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, öğretimin başlamasından en geç iki hafta sonra dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süreyi geçenler hazırlık sınıfından ayrılamazlar.

Başarılı ve Başarısız Öğrenciler

MADDE 16- (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından başarı belgesi verilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenci, kayıt yaptırdığı programa devam edebilir. Bu öğrencinin, yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda genel başarı notu 50-69 arasında ise bölümünde okutulan zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf olur, ancak kayıt olduğu programda yabancı dilde verilen dersleri alamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

MADDE 24- (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5`inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler haftada en az iki saat olmak üzere düzenlenir.

              (2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının talebi üzerine Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca görevlendirilir ve yürütülür.

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersinden Muafiyet

                 MADDE 25- (1) Her yıl öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 50 ve yukarı puan alanlar öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinden muaf olurlar.

              (2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersinden, durumlarını belgelemek şartıyla, yazılı olarak muaf sayılma talebinde bulunabilir.

              (3) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı olduğu Fakülte/ Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu tarafından verilir.

Başarı Durumu

MADDE 26- (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri başarı durumu, Sakarya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitime ve Öğrencilere İlişkin İşlemler

MADDE 27- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin tümünün tabi olduğu Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 28- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 29- (1) 26.10.2000 gün ve 24212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sakarya Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31-  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür

 

                       SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ- İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI ESENTEPE  KAMPÜSÜ ADAPAZARI/ SAKARYA